????????????????

درخواست حذف این مطلب

یه سوال دارم

به نظر شما ابروی کرگدن رو برداری آهو میشه؟؟؟

نه خ میشه؟
نمیشه دیگه؟!!!

برندار برادر من! بر ندار !!

ابرو برندااار

___________________________

ﺍﺯ ﻋﺠﺎﺐ خانم ها ﺍﻨﻪ ﻪ ۷ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎﺭ ﺭﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻭ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻣﺮﺩﻥ، ﺑﻌﺪ ﻪ ﺍﺯ ﺧﺮﺪ ﻣﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﻦ :


ﺍﻭﻭﻭﻭﻩ ﻣﺎﺷﻦ ﻘﺪﺭ ﺩﻭﺭه....میمردی نزدیک تر پارک میکردی؟!!!