الهی العفو...????????????

درخواست حذف این مطلب

سلام

دوست دارم نوشته ها خاص باشند،حاصل تجربه ومطالعه خودم باشند..با خلوص نیت باشند...بخاطر هم مدتی نمی نویسم...برا خدا و اهل بیت ع باشند...

نظرات بستم چون هیچ نظر واقعی شو نمیگه،بستم چون کمکی بهم نمی د به جز تعداد معدودی...

حدیث از هر عاشق بشه و به زبان نیاره ،شهید از دنیا میره...عشق در یه نگاه باور نداشتم ولی تجربه اش ...برا اینکه عطش این عشق خا ترم نکنه،تو وادی بدی افتادم تا خودم به خودم ثابت کنم من لیاقتش شو ندارم...

الان کاملا موفق شدم...مهم نیست اون فرد کی بود..مهم اینه من لیاقتشو نداشتم و ندارم....نمیدونم کار نفسم وشیطون هم باشه موفق شدند...

نه تنها بخاطر اون عشق بلکه به منیتم ثابت کنم،آره تو هم ...تو بقیه هیچ فرقی و تو بخش های فقط ادا داری و عامل نیستی و نمیتونی باشی...

بد آدم دنبال بهانه باشه وتوجیه و هیچی نباشه تا وجدانشو با اون دلایل آرام کنه...

ادم این موقع ها دوست داره بگه نه من نبودم ،نه نه ...ولی هیچ کاری نمیتونه انجام بده ،چون خود کرده رو تدبیر نیست...

خیلی دوست دارم خودمو ببخشم ولی راه نداره...

خدایا من که جز تو پناهی ندارم.خدایا به دادم برس...

خدایا از این افکار بیخود نجاتم بده..خدایا یه نور یه روشنایی به قلبم بده...

خدایا......

خدایا.....

خدایا.....

لطفا دعام کنید،خیلی خیلی خیلی احتیاج دارم...