امتحان الهی....

درخواست حذف این مطلب

*امسال در معرض امتحان الهی هستیم*


⚡️در زیارت نامه ها که می گوییم «همۀ هستی و جان و مالم فدای شما»، اربعین امسال در معرض امتحان الهی هستیم: آیا مشکلات مالی مانع سفر مومنین خواهد شد؟ هر ی از حماسۀ اربعین کم بگذارد باید به خدا پاسخ بدهد.


علیرضا پناهیان

متن کامل:

panahian.ir/post/5054


@panahian_ir