????????????

درخواست حذف این مطلب

* پنج مانع بزرگ بر سرِ راه ب و کار در کشور*

*چرا ب و کار در کشور ما، خوب جلو نمی رود؟*


#سبک_زندگی_مؤثرتر_از_آگاهی_و_ایمان (جلسه یازدهم)- ۳


چرا ب و کار در کشور ما، خوب جلو نمی رود؟ اقتصاددان ها پنج مانع بزرگ برایش ذکر کرده اند:


۱. قانونِ پولی و بانکی کشور: این قانون مربوط به دهۀ 60 است که بنا بود در یک دورۀ پنج ساله به طور موقت اجرا شود و بعداً اصلاح بشود، اما تا الان ادامه یافته است! به عنوان مثال، چرا قانون پولی و بانکی ما اجازه داده که این همه شرکت، تحت نظر بانک ها باشد؟! مگر کار بانک، این است؟!


۲. قانون کار: البته ما قانون کار را مطلقاً رد نمی کنیم اما قانون کار نباید روحیۀ کارمندی و کارگری را در کشور افزایش بدهد؛ باید از کارفرمای خوب همان قدر حمایت کند که از کارگرِ خوب حمایت می کند و از کار، همان قدر حمایت کند که از این دو.


۳. قانون مالیات: یک نقص بزرگ در قانون مالیاتی ما وجود دارد که در کشورهای دیگر نیست؛ در همۀ دنیا می گویند: «ثروتی که برایش زحمت نکشیده ای باید برایش مالیاتِ درشت بدهی» مثلاً اگر ی زمینی داشته و ناگهان-به دلیل عبور اتوبان از آنجا- قیمت زمین ده ها برابر شده، طبیعتاً باید متناسب با این افزایش ثروت بی زحمت، مالیات بیشتری بدهد.


۴. قانون تجارت: این قانون مصوب سال 1337 است! امروزه شرکت های دانش بنیان و ب و کارهای نوین، با مسائلی مواجه می شوند که اصلاً قانون در موردش ت است.


۵. قوانین و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی واقعاً فاجعه است! می توان گفت که این بزرگ ترین مانع برای ب و کار آسان در کشور است! اصلاً صنعت بیمۀ تأمین اجتماعی و بازنشستگی، ش ت خورده است. می گویند: «تو پولت را به ما بده، ما با پول تو در این شرکت ها کار می کنیم وقتی بازنشسته شدی پول بازنشستگی تو را می دهیم» اما این شرکت ها الان زیان ده هستند! لذا وقتی بازنشسته بشوی و بخواهی پول بگیری، پولی نیست که به تو بدهند!


علیرضا پناهیان

صادق(ع)- ۹۷.۰۶.۲۹

صوت در: @panahian_mp3

متن کامل در:

panahian.ir/post/5050


@panahian_ir